Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

administratorem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu, ul. Grottgera 12, 78-100 Kołobrzeg, jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu, tel. 94 35 221 20.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane szkole szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne, wychowawcze i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi szkołę przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Szkoła zorientowana na kształcenie ludzi jako Europejczyków, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im znaleźć swe miejsce w Zjednoczonej Europie.

consectetur adipiscing

Deklaracja dostępności
Oficjalna Strona Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Bohdziewicz.
 • E-mail: b.sekretariat@wp.pl
 • Telefon: +48 94 35 22 120

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych
 • Adres: ul. Grottgera 12
  78-100 Kołobrzeg
  Woj. Zachodniopomorskie, POLSKA
 • E-mail: pszm@kołobrzeg.powiat.pl
 • Telefon: +48 94 35 22 120

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków: 1

materiał w przygotowaniu

status szkoły

Szkoła została utworzona we wrześniu 1961 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Kołobrzegu i była filią Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Koszalinie.

Początkowo szkoła nie miała własnego budynku, dlatego została ulokowana w budynku LO w Kołobrzegu. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Tadeusz Pozorski. 13 września 1966r., Liceum Medyczne Pielęgniarstwa przeniesiono do własnego budynku przy ulicy Grottgera 12, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Z dniem 1 września 1975 r. Liceum Medyczne Pielęgniarstwa zmienia nazwę na Zespół Szkół Medycznych w Kołobrzegu, gdzie dodatkowo został utworzony Wydział Fizjoterapii - po szkole średniej. Uchwałą nr XXIII/244/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005r., dokonano rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu oraz przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Policealną Szkołę Medyczną w Kołobrzegu.

Uchwałą Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 lipca 2010r., została założona Policealna Szkoła dla dorosłych Nr 2 z dniem 1 września 2010r.

Uchwałą Nr XLVII/276/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 lipca 2010r., połączono Policealną Szkołę Medyczną i Policealną Szkołę dla dorosłych Nr 2 w ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU z dniem 1 września 2010r.

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu jest szkołą publiczną, kształcącą w kierunkach medycznych, socjalnych i pokrewnych oraz w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

Organem prowadzącym szkołę od 1 września 2009 r. jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Zadania dla szkoły na poszczególne lata określa sporządzony przez dyrektora a zatwierdzany corocznie przez organ prowadzący arkusz organizacyjny.

Opracowała: dyr. Grażyna Bohdziewicz