Witamy

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH w KOŁOBRZEGU

Policealna Szkoła Medyczna oraz Policealna Szkoła dla dorosłych Nr 2

  • Visit us & take a rest
  • Come Sail Away
  • Great Location and Service

ZAPYTANIE OFERTOWE
NAJEM POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU

Dyrektor Zespołu Szkól Policealnych w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń stołówki i kuchni szkolnej wraz z wyposażeniem na okres od I maja 2016 do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły oferty dzierżawy stanowi załącznik nr I. projekt umowy - załącznik nr 2. wniosek ofertowy - załącznik nr 3. wykaz pomieszczeń stołówki i kuchni szkolnej stanowi załącznik nr 4.

Zespól Szkół Policealnych nie określa minimalnej, rocznej stawki czynszu. Do zaproponowanej kwoty oferty należy doliczyć opłaty (woda zimna, ścieki, gaz. energia elektryczna, śmieci, podatek od nieruchomości). Pisemne oferty należy składać osobiście pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie z napisem Dzierżawa kuchni i stołówki w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w Kołobrzegu, ulica Grottgera 12 do dnia 15 kwietnia 2016.. do godziny 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2016 r. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Konkurs uważa się za ważny jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o tym w dniu rozstrzygnięcia konkursu i będzie zobowiązany do podpisania umowy.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA


Status Szkoły

Szkoła została utworzona we wrześniu 1961 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Kołobrzegu...

Nasza Misja

Szkoła zorientowana na kształcenie ludzi jako Europejczyków, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im znaleźć swe miejsce w Zjednoczonej Europie...

Cele i Zadania

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w ramach planów nauczania oraz zdobycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego...

loading...